Obchodní podmínky

Obchodní podmínky1.    Prodávající, který uskutečňuje internetový prodej výrobků kupujícím
na území České republiky na základě těchto prodejních podmínek, je COLORA
SHOP, s.r.o., Bochenkova 2578/2, 746 01 Opava, IČ 285 79 496, společnost je
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Opavě, oddíl C., vložka
32895, den zápisu 10.3.2009  
2.    Kupující - spotřebitel po seznámení s internetovým katalogem a
nabídkou prodávajícího, si vybere zboží nabízené v aktuálním internetovém
katalogu a nabídce prodávajícího a vybrané zboží, o jehož zakoupení má
zájem, objedná u prodávajícího pomocí objednávky - objednávkového formuláře.

3.    Objednávky - objednávkové formuláře mohou být zasílány po celý
kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Objednávky zaslané v sobotu, v neděli
či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den.
Základní podmínkou přijetí objednávky je správně vyplněný objednávkový
formulář zaslaný společnosti COLORA SHOP, s.r.o. Objednávkové formuláře,
které budou vyplněny nesprávně či neúplně, nelze považovat za řádnou
objednávku. COLORA SHOP, s.r.o. přijímá objednávky od osob starších 18 let,
s bydlištěm na území České republiky. COLORA SHOP, s.r.o. si vyhrazuje právo
odmítnout objednávky, které budí podezření o zneužití internetového prodeje
neoprávněnými osobami (například takové objednávky, které neobsahují telefon
či adresu elektronické pošty, kde by bylo možné objednávku potvrdit či
ověřit.)  
4.    Objednávku, přijetí objednávkového formuláře potvrdí pracovník
společnosti COLORA SHOP, s.r.o. nejpozději následujícím pracovním dnem po
učinění objednávky. Potvrzení bude učiněno pomocí elektronické pošty. Pokud
není možné osobu, která objednávku zaslala, v této době kontaktovat, bude
objednávka zrušena.  
5.    Nabídku činí prodávající pomocí internetových katalogů, internetové
nabídky. Nabídka vyplývající z internetového katalogu společnosti COLORA
SHOP, s.r.o. platí vždy po dobu, která je v tomto katalogu uvedena. Ceny
výrobků společnosti COLORA SHOP, s.r.o. jsou uváděny v českých korunách.
Nejsme plátci DPH.  
6.    Zboží je dodáváno pomocí přepravní společnosti PPL. Zboží je
dodáváno na adresu uvedenou v objednávce - objednávkovém formuláři. 
 Náklady této přepravy hradí kupující - spotřebitel, a to ve
výši 231,-Kč. V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím odeslání zboží
poštou na dobírku, je doba dodání zboží čtyři pracovní dny od potvrzení
objednávky pracovníkem společnosti COLORA SHOP, s.r.o. Poštovní přepravce
dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a během
státních svátků). V případě opožděné dodávky zboží způsobené například
přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez
prodlení informován pracovníkem společnosti COLORA SHOP, s.r.o.
prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Zboží je dodáváno v
běžných obalech, do kterých zboží balí výrobce. Se zbožím bude kupujícímu -
spotřebiteli dodán návod k obsluze, záruční list, pokud to povaha věci -
zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání
s výrobkem. Rovněž bude předána faktura s náležitostmi daňového dokladu.
Spotřebitel - kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí
zboží spotřebitelem, kupujícím, je povinna potvrdit přepravci - přepravní
službě převzetí zboží včetně všech dokladů. V případě uskutečnění hromadné
objednávky, tj. objednávky - objednávkového formuláře s více druhy zboží či
s větším počtem zboží, si společnost COLORA SHOP, s.r.o. vyhrazuje právo
zaslat - dodat zboží po částech, tedy ve více balících.  
7.    Za objednané zboží - výrobky dodané prodávají společností COLORA
SHOP, s.r.o. je kupující - spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu kupní
cenu - cenu zboží, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu
prodávajícího, a to platného ke dni doručení objednávky kupujícího,
spotřebitele, prodávajícímu. Kupující - spotřebitel má možnost zaplatit
kupní cenu objednaného zboží dobírkou: Platba dobírky při zaslání
objednaného zboží poštou na dobírku. Zboží je v tomto případě zaplaceno
pracovníkovi přepravní služby při dodávce zboží. Tato možnost se vztahuje na
platby maximálně do výše 100 000,- Kč.  
8.    Kupní smlouvu je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí
kupujícímu - spotřebiteli objednávku zboží. Na základě uzavřené kupní
smlouvy vzniká stranám smluvního vztahu povinnost k plnění dle uzavřené
kupní smlouvy. Prodávající je povinen dodat objednané zboží a kupující -
spotřebitel je povinen uhradit kupní cenu, která je uvedena v aktuálním
internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení
objednávky spotřebitele prodávajícímu. Kupní cena  je pak uvedena i v
předané faktuře. Vlastnické právo k objednanému zboží a nebezpečí nahodilé
zkázy přechází na kupujícího - spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované
kupní ceny. Pokud byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží, pak
vlastnické právo ke zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na kupujícího
- spotřebitele až předáním a převzetím dodaného zboží.  
9.    Prodávající společnost COLORA SHOP, s.r.o. tímto výslovně poučuje ve
smyslu ustanovení § 53 odstavec 7 občanského zákoníku kupujícího -
spotřebitele o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji objednaného
zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží. V takovém případě je nutné písemné
odstoupení od kupní smlouvy zaslat v této lhůtě na adresu COLORA SHOP,
s.r.o., Mírová 87/2, 679 04 Adamov. V takovém případě je kupující -
spotřebitel bez zbytečného odkladu povinen vrátit jemu dodané zboží na
adresu COLORA SHOP, s.r.o., Mírová 87/2, 679 04 Adamov a to pomocí
přepravní služby, či jiným vhodným způsobem, nikoliv však na dobírku.  
10.    Předpokladem úplného vrácení kupujícím - spotřebitelem zaplacené
kupní ceny je, že zboží bude vráceno prodávajícímu úplné, včetně veškerého
příslušenství, v úplném, nepoškozeném, neznečištěném a hygienicky nezávadném
stavu. Pro případ uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy dle úst. §
53 odst. 7 občanského zákoníku má prodávající právo na náhradu skutečně
vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je v případě
řádného uplatnění odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 povinen vrátit
zaplacenou kupní cenu do 30-ti dnů od odstoupení.  
11.    Záruční podmínky: Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí koupeného
zboží spotřebitelem. Reklamace je možno uplatnit na adrese: COLORA SHOP,
s.r.o., Mírová 87/2, 679 04 Adamov. Poskytování záruky, délka záruční
doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které
tuto oblast upravují. Záruka se netýká optických změn, které vzniknou běžným
používáním, které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad,
které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v
rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího.
Reklamaci lze uplatňovat pouze po předložení originálu daňového dokladu
prokazujícího koupi zboží. Prodávající - společnost COLORA SHOP, s.r.o.
odpovídá za vady dodaného zboží pouze v případech, pokud kupující -
spotřebitel nepoužíval zboží v rozporu s návodem k obsluze, případně v
rozporu s pokyny prodávajícího - společnosti COLORA SHOP, s.r.o., Bochenkova
2578/2, 746 01 OPAVA. Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu
dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který
je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího - spotřebitele
nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace. Reklamace
týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou
akceptovány pouze v případě, že kupující - spotřebitel na ně upozorní při
dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby - České pošty s.p,
nebo dopravce PPL. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o
poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem
přepravní služby. Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu
jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán kupujícímu -
spotřebiteli při dodávání objednaného zboží. Informace o pozáručním servisu
a o službách poskytovaných po prodeji jsou obsaženy na internetových
stránkách prodávajícího - společnosti COLORA SHOP, s.r.o.
12.    Kupující prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné, a že poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem splnění
zákonných povinností správce, jednání o smluvních vztazích s kupujícím
jakožto subjektem údajů, plnění povinností z uzavřených smluv, pro
archivační a analytické účely správce, pro marketingové a obchodní účely
správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho
obchodních partnerů. Kupující současně dává prodávajícímu souhlas se
zpracováním svých osobních údajů tak je uvedeno výše. Tento souhlas je dán
na dobu neurčitou. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že
správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může: a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty
shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný
stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má
subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad. Postup podle předchozí věty
nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.
Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti
subjektu údajů podle věty první tohoto odstavce a o blokování, opravě,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování
příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Kupující současně
prohlašuje, že byl seznámen s právem svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů kdykoliv odvolat. Kupující také tímto dává prodávajícímu svůj souhlas
s přiřazováním dalších osobních údajů, které byly získány legálním způsobem,
k osobním údajům získaným z této kupní smlouvy. Současně kupující dává
prodávajícímu souhlas s poskytování osobních údajů třetím osobám, avšak
pouze za účelem nabízení obchodu a služeb v souvislosti s obchodní činností
prodávajícího.  
13.    Shora uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou
součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje
mezi prodávajícím společností COLORA SHOP, s.r.o. a kupujícím -
spotřebitelem. Kupující - spotřebitel tyto obchodní podmínky internetového
obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněné objednávky
- objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či
doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a
kupující - spotřebitel dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním
objednávky, objednávkového formuláře.  Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na
prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážíme si vaší důvěry a chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím a zásadně
s nimi neobchodujeme. Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy a
mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití,
zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost COLORASHOP, s.r.o., Bochenkova
2578/2, 746 01 Opava, IČ: 28579496, zapsaná v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32895 (dále jen "Správce").

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

adresa pro doručování: Bochenkova 2578/2, 746 01 Opava
adresa elektronické pošty: obchod@proguss.cz <mailto:obchod@proguss.cz>
telefonní kontakt: +420 734 641 974

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný
tímto Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
"nařízení").Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Na základě Vaší předchozí aktivity na stránkách www.proguss.cz
<http://www.proguss.cz>  zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste sami
zadali do webového formuláře, tedy: Vaše jméno, příjmení a Váš email, dále
IP adresu, zdrojovou URL adresu.Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování Vašeho uživatelského
účtu v našem e-shopu a zasílání marketingových sdělení, receptů, slevových
kuponů, akčních nabídek a informací Správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
smyslu čl. 22 nařízení.Doba uložení Vašich osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání marketingových
sdělení, receptů, slevových kuponů, akčních nabídek a informací Správcem
uloženy, je 5 let od udělení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání
Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje, které zpracováváme jako Správce, můžeme zpřístupňovat výhradně
vlastním zaměstnancům a dále zpracovatelům, kteří pro Správce:

*           vykonávají marketingové služby;
*           zajišťují provoz e-mail marketingového nástroje pro hromadnou
rozesílku e-mailů.

Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na základě plnění zpracovatelské
smlouvy uzavřené s námi v postavení Správce, v této smlouvě se zpracovatelé
zavazují k dodržování ochrany Vašich osobních údajů v souladu s Obecným
nařízením a technické, organizační schopnosti toto zabezpečit v
odpovídajícím rozsahu.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných
povinností.

Naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o našich bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních
údajů.Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů
můžete požadovat informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete
vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či
nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich
osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro
účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení
zpracování Vašich osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich
zpracování sporná.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané
elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění
smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci.

Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se
zpracováním osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování: V případech, kdy zpracováváme Vaše
osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti
takovému zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je
zpracováním Vašich osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Dozorového
úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým
úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou
adresovanou Správci, která musí obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš
požadavek. V případě elektronického podání musí být tento požadavek zaslán z
Vámi registrované emailové adresy.Ochrana a zabezpečení Vašich údajů

Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a
technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a
ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Osobní údaje jsou
chráněny v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni
technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky
zpracování.

Údaje, které zpracováváme pro účely marketingu, budou zpracovávány na území
Evropské unie.

Přijali jsme tedy a udržujeme taková technická a organizační opatření, která
zamezují zneužití, poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání
Vašich osobních údajů, až po vymazání Vašich osobních údajů po vypršení
souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro splnění
smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona.Používání souborů cookies

Snažíme se, aby naši zákazníci od nás získávali vždy pouze to nejlepší
zboží, služby a informace a proto  ke správné personalizaci nabídek a
analýze návštěvnosti využíváme anonymních dat.